Na czym polega chromatografia cieczowa?

Chromatografia cieczowa jest potężną techniką analityczną używaną do rozdzielania i ilościowego określania składników w mieszaninie. Jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach, w tym w farmacji, biochemii, nauce o środowisku i żywności.

Na czym polega chromatografia cieczowa?

Chromatografia cieczowa jest rodzajem chromatografii kolumnowej, która wykorzystuje fazę ruchomą (ciecz) do rozdzielania składników mieszaniny. Próbka mieszaniny jest wstrzykiwana do kolumny, która jest wypełniona obojętnym materiałem stałym – tzw. faza stacjonarna, która może być porowata lub nieporowata. Gdy faza ruchoma przechodzi przez kolumnę, różne składniki próbki są adsorbowane na fazie stacjonarnej w różnym tempie. Powoduje to rozdzielenie składników w oparciu o ich powinowactwo do fazy stacjonarnej. Oddzielone składniki są następnie zbierane jako frakcje i analizowane za pomocą innych technik analitycznych.

Co warto wiedzieć o chromatografii cieczowej?

Istnieje kilka rodzajów dostępnych chromatografów cieczowych: wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), ultrawysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC), chromatografia gazowa (GC) i chromatografia cieczy w stanie nadkrytycznym (SFC).

HPLC jest stosowana do rozdzielania złożonych mieszanin z wysoką rozdzielczością, podczas gdy UHPLC jest stosowana do rozdzielania złożonych mieszanin z ultra wysoką rozdzielczością. GC służy do rozdzielania związków lotnych, natomiast SFC do rozdzielania związków termicznie labilnych.

Chromatografia cieczowa jest szeroko stosowana w różnych branżach, w tym w farmacji, biochemii, nauce o środowisku, a także w kryminalistyce. Może być stosowana do identyfikacji nieznanych związków w mieszaninie próbek, jak również do ilościowego oznaczania znanych składników w mieszaninie próbek.