Jak badać czystość wody?

Woda to podstawowa substancja niezbędna do życia. To także najważniejszy zasób na naszej planecie – zasób, który z roku na rok się kurczy. Jednym z problemów jest również fakt, że niektóre źródła tej życiodajnej cieszy, są niezdatne do użytku, a pobierana z nich woda nie nadaje się do spożycia. Oznacza to, że nie spełnia ona parametrów jakościowych, zarówno pod względem smaku, czy zapachu, jak i składu. Aby się przekonać, o czystości i przydatności wody warto wykorzystać nowoczesne badania. O jakie testy chodzi? W naszym artykule omawiamy to zagadnienie.

Jakie parametry wody można zbadać?

Istnieją dwa podstawowe rodzaje badań, które można przeprowadzić w przypadku wody. Pierwsza grupa to badania określające właściwości fizykochemiczne, takie jak np. zawartość tlenu, zawartość związków chemicznych, odczyn pH, a także temperatura, zapach, mętność czy barwa cieczy. Druga grupa badań to badania biologiczne, które pozwalają stwierdzić, czy w wodzie występuje mikrofauna, czyli mikroorganizmy, które mają zazwyczaj tendencję do szybkiego namnażania się.

Woda przeznaczona do picia i codziennego użytku powinna być zgodna z obowiązującymi normami. Regulacje te określają zarówno jej właściwości fizykochemiczne, jak i biologiczne, a także wrażanie, które może wywoływać – przede wszystkim wrażenia smakowe i zapachowe. 

Najważniejsze standardy, które musi spełniać woda pitna to m.in.: 

  • odczyn pH mieszczący się w przedziale 6,5-9,5, 
  • mętność, która nie może mieć więcej niż 1 NTU (podwyższona mętność może świadczyć o obecności gliny, związków żelaza, manganu, glinu, czy mikroorganizmów),
  • intensywność zapachu według skali, gdzie 0 to brak zapachu, a 5 to zapach intensywny,
  • ogólna twardość, której akceptowalna wartość mieści się w widełkach od 60 do 500 mgCaCO3/dm³. 

Jak badana jest czystość wody?

W jaki sposób badana jest czystość wody oraz wspomniane wyżej parametry? Wykorzystywane są w tym celu nowoczesne techniki, które wykrywają np. azotany, azotyny, chlorki, siarczany, fluorki, żelazo, mangan, glin, miedź, ołów, kadm, nikiel, selen, bor, sód, potas, czy chrom. Dokładne badania pozwalają także na sprawdzenie ogólnej liczby mikroorganizmów 22±2oc po 72 godzinach, ogólnej liczby mikroorganizmów w 36±2oc po 48 godzinach, liczbę bakterii grupy coli, liczbę escherichia coli, a także występowanie enterokoków kałowych, clostridium perfingers (łącznie ze sporami), arsenu, czy benzenu.

Jedną ze skutecznych technik wykorzystywaną do badania cieczy jest chromatografia cieczowa, która znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku wody, ale przy badaniu różnych cieczy. Technika ta pomaga wykazać licznie problemy organiczne i nieorganiczne, pozwalając uzyskać wyniki jakościowe i ilościowe. 

Co ważne, w metodzie tej eluent podawany jest na kolumny z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia. To sprawia, że chromatografia cieczowa często stosowana jest do analiz sprzężonych z metodami spektrometrii w podczerwieni. Umożliwia m.in. określenie ilości składników w próbce oraz ich stężenia, uzyskanie informacji o właściwościach fizykochemicznych związków, a także sprawdzenie jakości wody i jej czystości.