Gdzie i kiedy stosuje się metodę chromatografii gazowej?

W laboratoriach stosowane są różne techniki, które pozwalają na badania jakościowe i badania ilościowe. Przykładem może być chromatografia gazowa. Na czym polega ta metoda? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Chromatografia gazowa – na czym polega?

Chromatografia gazowa (GC) to powszechnie stosowana fizykochemiczna metoda analizy, czyli rozdzielania substancji lotnych.

Składniki ulegają podziałowi na dwie fazy:

  • faza nieruchoma, czyli faza stacjonarna, 
  • faza ruchoma, która porusza się w określonym kierunku, może to być chemicznie obojętny gaz – najczęściej hel, argon, azot lub wodór.

Fazą stacjonarną w chromatografii gazowej może być:

  • ciało stałe: adsorbent (mamy do czynienia z chromatografią adsorpcyjną GSC − gas-solid chromatography),
  • ciecz osadzona na stałym nośniku w postaci jednorodnego filmu (mamy do czynienia z chromatografią podziałową GLC − gas-liquid chromatography).

Gdzie wykorzystywana jest chromatografia gazowa?

Chromatografia gazowa jest wykorzystywana m.in. w czasie analiz farmaceutycznych, w celu potwierdzenia składu preparatu, wykrycia zanieczyszczenia, a także w celu przeprowadzenia kontroli jakości. Jest przydatna także w miejscach pracy, gdzie stosowane są rozpuszczalniki i potencjalnie groźne substancje chemiczne. 

Chromatografia gazowa jest powszechnie stosowana do wykrywania zanieczyszczeń powietrza, a także do sprawdzenia jego jakości i obecnych w nim składników. Daje to możliwość szybkiego wykrycia zagrożenia, takiego jak węglowodory, w tym węglowodory aromatyczne, które stanowią zagrożenie dla organizmów żywych.

Chromatografię gazową stosuje się również w:

  • przemyśle petrochemicznym np. do oceny benzyny,
  • ochronie środowiska np. do oceny zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody,
  • w przemyśle spożywczym np. do badania produktów.